Pazartesi , Kasım 30 2020
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Tenis antrenörü olmak için ne yapılmalı?

Tenis antrenörü olmak için ne yapılmalı?

Sponsorlu Bağlantılar

Tenis antrenörü olmak için ne yapılmalı?
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı

İlk Yayın Tarihi
Değişiklik Tarihi
Talimat Seri Numarası
27.12.2006


İ Ç İ N D E K İ L E R

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Amaç
Madde 2: Kapsam
Madde 3: Dayanak
Madde 4: Tanımlar

BÖLÜM II

ESAS HÜKÜMLER

Madde 5: Kurs Düzenleme
Madde 6: Tenis Antrenörlerinin Sınıflandırılması
Madde 7: Görev Alanları
Madde 8: Antrenör Eğitim Kademeleri
Madde 9: Antrenör Kurslarına KatılacaklardaAranacak Genel ve Kurslara Özgü Şartlar.
Madde 10: Antrenör Eğitimi Kursları
Madde 11: Öğretim Elemanlarının görevlendirilmeleri
Madde 12: Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma
Madde 13: Gelişim Semineri Düzenleme
Madde 14: Antrenörlük Belgesi, Lisans ve Vize İşlemleri
Madde 15: Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması
Madde 16: Antrenörün Pasif Hale Geçmesi
Madde 17: Sınav ve Değerlendirme
Madde 18: Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı
Madde 19: Devam Zorunluluğu
Madde 20: Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar
Madde 21: Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği
Madde 22: Derslerden muafiyet
Madde 23: Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet
Madde 24: Uluslararası Antrenör Semineri
Madde 25: İdari ve Mali Faaliyetler
Madde 26: Referans ve Vize Ücreti

BÖLÜM III

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER

Madde 27: Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 28: Yürürlük
Madde 29: Yürütme
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 : Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde açılacak antrenör yetiştirme ve geliştirme kurslarının standardını sağlamak, Türk Tenisinin temel unsuru olan genç, amatör ve profesyonel tenisçilerimizi ileri ve başarılı düzeylere hazırlayacak antrenörlerimizi, Türk tenisinin kalkınmasında daha etkin duruma getirmek ve Türk tenisinin geleceği olacak yetenekli gençleri seçerek, eğitim ve öğretimleri için en uygun ortamı hazırlamaktır.

Kapsam

Madde 2 : Bu Talimat;
a) Tüm tenis yönetici ve eğiticilerini,
b)Tenis kulüplerini,
c) Kulüplerin tenis eğitim ve öğretim ünitelerini,
d) Her derecedeki tenis eğitim kuruluşlarını,
e) Kamu, özel kuruluş ve kurumların tenis takımlarını,
f) Türkiye Tenis Federasyonu iş bölümü şemasında görev alacak teknik adamları kapsar.

Dayanak

Madde 3 : Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 2 ve 10.cu maddesiyle 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Müdürlüğü Özerk Federasyonlar çerçeve statüsüne dayanılarak Türkiye Tenis Federasyonunun ana statüsünün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 : Bu Talimatta;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye Tenis Federasyonunu,
Yönetim Kurulu : Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,
Bölgeler : Tenis Federasyonu’nun yurt içi ve yurt dışı teşkilatını,
Spor Kulüpleri : Tenis Federasyonu tarafından tescili yapılan tenis kulüplerini,
Özel tesisler : Eğitim, Turistik, Sosyal ve Kamuya ait sosyal tesisler, Rekreatif ve Ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesisleri,
Antrenör Eğiticisi : Antrenör eğitici belgesine sahip olanları tanımlar.
Tenis takımı : Federasyonun belirlediği şartlara sahip olan kulüp takımlarını,
Teknik Adam : Teknik Direktörler ile Antrenörler ve yardımcı antrenörler,
Teknik Sorumlu : Tenis takımlarında teknik sorumlu görevi üstlenenleri,
Teknik Direktör : Federasyonca açılmış Teknik Direktör Kursundan mezun olarak Teknik Direktör Unvanı’nı almış veya Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişileri,
Antrenör : Federasyonca açılmış Antrenör Kurslarından başarı ile mezun olarak ya da belgelerinin denkliği federasyonun Yönetim Kurulunca kabul edildiği için federasyondan belge alan, sporcuları ve tenis takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etme görevine haiz olan kişiyi,
Vize : Antrenörlerin bir üst kursa gelmek için kulüplerde veya özel tesislerde çalıştıklarını, istenilen sürelerde bağlı bulundukları Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu başkanlığına onaylatmaları ile ilgili uygulamayı,
Özel ders Eğiticisi: Antrenör Kursundan mezun olarak Antrenör unvanı almış veya Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş sadece Özel tesis ve Kulüplerde Özel ders vermek üzere çalışan eğitici kişileri,
ITF : Uluslar arası Tenis Federasyonu’nu,
TE : Avrupa Tenis Birliğini ifade eder.
Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programlardaki dersleri ifade eder.

BÖLÜM II

ESAS HÜKÜMLER

Madde 5 : Kurs Düzenleme

Antrenör eğitim kursları, federasyonun, gençlik ve spor il müdürlükleri ve sporla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından ya da gerektiğinde GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlenir.

Madde 6 : Tenis Antrenörlerinin Sınıflandırılması

A: Antrenörlük Kademeleri
Tenis Antrenörlüğü 5 kademe olacak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Federasyon her bir kademeyle ilgili olarak Antrenör kursu düzenler, bu kurslara katılıp başarılı olan kişiler ilgili kademenin Antrenörü olmaya hak kazanırlar.

a) I. Kademe Antrenör, (Yardımcı Antrenör): Federasyon’ca açılmış I. Kademe kurslarından mezun olarak I. Kademe Antrenör belgesini almış veya Federasyon Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.

b) II. Kademe Antrenör, (Antrenör): Federasyon’ca açılmış II. Kademe kurslarından mezun olarak II. Kademe Antrenör belgesini almış veya Federasyon Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve ünvan verilmiş eğitici kişilerdir.

c) III. Kademe Antrenör, (Kıdemli Antrenör): Federasyon’ca açılmış III. Kademe kurslarından mezun olarak III. Kademe Antrenör belgesini almış veya Federasyon Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.

d) IV. Kademe Antrenör (Baş Antrenör): Federasyon’ca açılmış IV. Kademe kurslarından mezun olarak IV. Kademe Antrenör belgesini almış veya Federasyon Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.

e) V. Kademe Antrenör (Teknik Direktör): Federasyon’ca açılmış V. Kademe kurslarından mezun olarak V. Kademe Antrenör belgesini almış veya Federasyon Yönetim Kurulu’nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.

B: Antrenörlük Kademeleri ve Seviyeleri Arasında Geçişler

Herhangi bir Antrenörlük kademesinde bulunan kişiler, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla bir üst kademe için açılacak kursa katılmaya hak kazanırlar. Kursa katılıp başarılı olanlar bir üst kademe Antrenörü olmaya hak kazanırlar.

1-Bulunduğu Antrenörlük kademesinde geçirdiği her yıl için lisansını vize ettirmiş olması,
2-Bulunduğu Antrenörlük kademesinde en az aşağıda verilen süreler kadar çalıştığını belgelemesi;
a.II. Kademeye başvuruda, I. Kademe Antrenörü olarak 6 ay,
b.III. Kademeye başvuruda, II. Kademe Antrenörü olarak 2 yıl,
c.IV. Kademeye başvuruda, III. Kademe Antrenörü olarak 3 yıl,
d.V. Kademeye başvuruda, IV. Kademe Antrenörü olarak 3 yıl,
3-Bulunduğu Antrenörlük kademesinde geçirdiği her yıl için, Federasyon ya da Antrenör Derneği tarafından düzenlenen Antrenör Gelişim ve Bilgi Güncelleme seminerlerinden en az birine katıldığını belgelemesi.

Görev Alanları:

Madde 7 : Her Kademedeki Antrenör Lisansına Sahip Olanlar Aşağıdaki Alanlarda Görev Yaparlar.

I. Kademe, Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olanlar:
Federasyon tarafından tescili yapılan tenis kulüpleri, özel tesisler; eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler, rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde II. Kademe ya da daha üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlara yönelik olarak Mikro ve Mini Tenis antrenörlüğü yapabilirler, tek başına antrenörlük yapamazlar.

II. Kademe, Antrenör belgesine sahip olanlar:
Federasyon tarafından tescili yapılan tenis kulüpleri, özel tesisler; eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler, rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde Mikro, Mini, Midi ve Maksi Tenis antrenörlüğü yapabilirler.

III. Kademe, Kıdemli Antrenör belgesine sahip olanlar:
Federasyon tarafından tescili yapılan tenis kulüpleri, özel tesisler; eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler, rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde performansa yönelik tenis antrenörlüğü ve Genç Milli takımlarda antrenörlük görevini yaparlar.

IV. Kademe, Baş Antrenör belgesine sahip olanlar:
Federasyon tarafından tescili yapılan tenis kulüpleri, özel tesisler; eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler, rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde; performansa yönelik tenis antrenörlüğü ile Genç ve A Milli takımlarda tenis antrenörlüğü yaparlar.

V. Kademe, Teknik Direktör belgesine sahip olanlar:

Federasyon tarafından tescili yapılan tenis kulüpleri, özel tesisler; eğitim, turistik, sosyal ve kamuya ait sosyal tesisler, rekreatif ve ticari amaçlı tenis faaliyeti yapan tesislerde performansa yönelik tenis antrenörlüğü, Genç ve A Milli takımlarda tenis antrenörlüğü ve Teknik Direktörlük görevini yaparlar,

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olan antrenörler, alt kademelerdeki antrenörlerin görevlerini yapabilirler. Tenis branşında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

Antrenör Eğitim Kademeleri

Madde 8 : Antrenör Eğitim Kursları 5 Kademede Yapılır.
a-I. Kademe (Yardımcı Antrenör) :Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.
b-II. Kademe (Antrenör):I. Kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip, kursa katılmak için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
c-III. Kademe (Kıdemli Antrenör) :II. kademe Antrenör belgesine sahip, kursa katılmak için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
d-IV. Kademe (Baş Antrenör) :III. kademe Antrenör belgesine sahip, kursa katılmak için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.
e-V. Kademe (Teknik Direktör) :IV. kademe Antrenör belgesine sahip, kursa katılmak için gerekli şartları sağlayabilen kişilerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

Madde 9: Antrenör Kurslarına Katılacaklarda Aranacak Genel ve Kursa Özgü Şartlar

A) Tüm Antrenör kurslarına katılacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda verilmiştir:
1.Antrenör Kurslarına müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olmak ve en az lise ve dengi mezunu olmak, (A Milli sporcularda eğitim şartı aranmaz)
2.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
3.Savcılıktan iyi hal belgesi almış olmak,
4.Antrenörlük kursuna katılabilir sağlık raporu almış olmak.
5.Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
6.07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza talimatına ve Federasyon Disiplin Talımatına göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve / veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
7.Kursiyerlere ITF tarafından ilan edilen ITN testi uygulaması yapılır, ve bu test sonucunda kursiyerin bulundukları Antrenör Kademesi için öngörülen ITN seviyesine sahip olması gerekmektedir. ITN testini daha önceden yaptırmış olanlara bu test uygulanmaz ve kursiyerin ITN test sonucu direk dikkate alınır. ( A Milli ve Genç Milli takımlarda oynamış adaylarda ITN seviyesi aranmaz)
8.Tenis Antrenörlüğü yabancı dil şartı İngilizce’dir.( Sadece V. Kademe için) ( Dil yeterlilik testi TOEFL 500> veya 4 yıllık Lisans Eğitimi veren Üniversite İngilizce hazırlık sınavını ve/veya sınıfını geçenler ve/veya başarı ile bitirenler)Adaylar girdiği kademenin şarlarına uymak şartı ile IV veya V. Kademe antrenörlük kursuna katılabilirler. Sadece yabancı dili eksik olması halinde kurs tarihinin son bitim tarihinden başlamak şartı ile 2 yıl içerisinde yeterlilik sınavını vermek zorundadırlar. Dil sınavını bu süre içinde tamamlamayanlar Antrenörlük Belgeleri, dil yeterlilik sınavını basarı ile tamamlayana kadar ‘pasif Antrenör’*(Bk. Pasif Antrenör) olarak değiştirilir. (Yabancı dilde(İngilizce) 4 yıllık lisans veya üzerinde eğitim kurumlarından mezun oluklarını belgeleyen adaylarda yabancı dil(İngilizce) yeterlilik sınavı aranmaz.)

B) Antrenörlük Kurslarıyla ilgili özel şartlar:

a-I. Kademe (Yardımcı Antrenör) kurslarına katılacaklarda aranacak kursa özgü şartlar:
1.Kursa başvuru dilekçesi
2.Antrenör kurslarına başvuruda aranan genel şartlara haiz olmak.
3.Kursiyerlere ITF tarafından ilan edilen ITN testi uygulaması yapılır, bu test sonucunda kursiyerin en az ITN 9 veya daha küçük tenis oynama seviyesine sahip olması gerekmektedir. ITN testini daha önceden yaptırmış olanlara bu test uygulanmaz, kursiyerin ITN test sonucu direkt olarak dikkate alınır.

Kursa başvuruların fazla olması halinde, kursa kabul için yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıda verilen şartlara haiz olanlara öncelik tanınır. (Belgelemek kaydı ile )
i.Tenis Branşında milli sporcu olanlara +2 puan verilir,
ii.Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer Üniversite ve Yüksek okullardan mezun olanlara +2 puan verilir,
iii.Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara +1 puan verilir,

b-II. Kademe (Antrenör) kurslarına katılacaklarda aranacak kursa özgü şartlar:
1.Kursa katılma başvuru dilekçesi
2.Antrenör kurslarına başvuruda aranan genel şartlara haiz olmak.
3.I. Kademe Antrenörü belgesine sahip olmak ve I. Kademe Antrenörü olarak en az altı ay çalışmış olduğunu belgelemek,
4.En az ITN 7 ve daha küçük tenis oynama seviyesine sahip olmak.
5.I. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı her yıl için Antrenör belgesini vize yaptırmış olmak,

Kursa başvuruların fazla olması halinde, kursa kabul için yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıda verilen şartlara haiz olanlara öncelik tanınır. (Belgelemek kaydı ile )
1.Tenis Branşında milli sporcu olanlara +2 puan verilir,
2.Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer Üniversite ve Yüksek okullardan mezun olanlara +2 puan verilir,
3.Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara +1 puan verilir

c-III. Kademe (Kıdemli Antrenör) kurslarına katılacaklarda aranacak kursa özgü şartlar:
1.Kursa katılma başvuru dilekçesi
2.II. Kademe Antrenör diplomasına sahip olmak, II. Kademe Antrenörü olarak en az 2 yıl çalıştığını belgelemek,
3.Antrenör kurslarına başvuruda aranan genel şartlara haiz olmak,
4.En az ITN 5 ve daha küçük tenis oynama seviyesine sahip olmak,
5.II. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı her yıl için Antrenör belgesini vize yaptırmış olmak,
6.II. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı süre içerisinde, Federasyon ya da Antrenör Derneği tarafından ülkemizde düzenlenen ya da Yurt dışında düzenlenen ve Federasyon tarafından kabul görmüş Antrenör Gelişim veya Bilgi Güncelleme Seminerlerinden en az iki tanesine katılmış olmak.

Kursa başvuruların fazla olması halinde, kabul için yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıda verilen şartlara haiz olanlara öncelik tanınır. (Belgelemek kaydı ile )
i.Tenis Branşında milli sporcu olanlara +2 puan verilir,
ii.Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer Üniversite ve Yüksek okullardan mezun olanlara +2 puan verilir,
iii.Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara +1 puan verilir
iv.İkinci Kademe Antrenör belgesine sahip olarak ikiden fazla katılmış olduğu her seminer +1 puan olarak değerlendirilir.

d-IV. Kademe (Baş Antrenör) kurslarına katılacaklarda aranacak kursa özgü şartlar:
1.Kursa katılma başvuru dilekçesi
2.III. Kademe Antrenör diplomasına sahip olmak, III. Kademe Antrenörü olarak en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,
3.Antrenör kurslarına başvuruda aranan genel şartlara haiz olmak,
4.En az ITN 4 veya daha küçük tenis oynama seviyesine sahip olmak,
5.III. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı her yıl için Antrenör belgesini vize yaptırmış olmak,
6.III. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı süre içerisinde, Federasyon ya da Antrenör Derneği tarafından ülkemizde düzenlenen ya da Yurt dışında düzenlenen ve Federasyon tarafından kabul görmüş Antrenör Gelişim veya Bilgi Güncelleme Seminerlerinden en az üç tanesine katılmış olmak.
Kurs başvurularının fazla olması halinde, kursa kabul için yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıda verilen şartlara haiz olanlara öncelik tanınır. (Belgelemek kaydı ile )

i.Tenis Branşında milli sporcu olanlara +2 puan verilir,
ii.Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer Üniversite ve Yüksek okullardan mezun olanlara +2 puan verilir,
iii.Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara +1 puan verilir
iv.Üçüncü Kademe Antrenör belgesine sahip olarak üç den fazla katılmış olduğu her seminer artı 1 puan olarak değerlendirilir

e-V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılacaklarda aranacak kursa özgü şartlar:
1.Kursa katılma başvuru dilekçesi
2.IV. Kademe Antrenör diplomasına sahip olmak, IV. Kademe Antrenörü olarak en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,
3.Antrenör kurslarına başvuruda aranan genel şartlara haiz olmak,
4.IV. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı her yıl için Antrenör belgesini vize yaptırmış olmak,
5.IV. Kademe Antrenörü olarak çalıştığı süre içerisinde, Federasyon ya da Antrenör Derneği tarafından ülkemizde düzenlenen ya da Yurt dışında düzenlenen ve Federasyon tarafından kabul görmüş Antrenör Gelişim veya Bilgi Güncelleme Seminerlerinden en az üç tanesine katılmış olmak.
6.Yabancı dil şartı İngilizcedir. Bk. Madde 6 paragraf (h)

Kurs başvuruların fazla olması halinde, kursa kabul için yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıda verilen şartlara haiz olanlara öncelik tanınır. (Belgelemek kaydı ile )

i.Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer Üniversite ve Yüksek okullardan mezun olmak,*+1 puan verilir*
ii.Dördüncü Kademe Antrenör belgesine sahip olarak üç den fazla katılmış olduğu her seminer artı 1 puan olarak değerlendirilir.

Madde 10: Antrenör Eğitim Kursları

A: Antrenör Eğitim Kurslarının yapısı aşağıdaki şekilde oluşur.
I. Kademe, (Yardımcı Antrenör) Kursu
II. Kademe, (Antrenör) Kursu
III. Kademe, (Kıdemli Antrenör) Kursu
IV. Kademe, (Baş Antrenör) Kursu
V. Kademe, (Teknik Direktör) Kursu

Federasyon kurs, seminer düzenleyeceği zaman, gerekli duyuruyu federasyonun resmi internet sitesinde ilan ederek yapar. Federasyonu bu kurs ve seminerlerin düzenlenmesinde üniversiteler, tenis antrenörleri derneği ve gerektiğinde GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapar.

B: Antrenör Eğitim Kurslarının İçeriği

Tenis federasyonu, antrenör eğitimi kurslarının kademeleri itibarıyla teknik/taktik ve temel eğitim programlarının içeriği, ders programları ve saatlerini, sınav sistemini ve müfredatı ile ilgili bu talimatta yer almayan husus ve hükümleri iç talimatla düzenler. Bu talimat , ekleri ve düzeltmelerin Federasyon internet sitesinde yayınlanmasıyla devreye girer.

Madde 11: Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri

Antrenör eğitim programında öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde yapılır. Eğitim programı Teknik/Taktik ve Genel Spor Bilimleri Eğitimi olmak üzere iki bölüme ayrılır;

·Genel Spor Bilimleri ile ilgili derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim Kurulunca görevlendirilir.
·Tenis Teknik/Taktik eğitim programına ait derslerin öğreticileri; Federasyon Eğitim Kurulu üyeleri ya da 4. Kademe (Baş Antrenör) veya 5. Kademe (Teknik Direktör) Antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından Eğitim Kurulunca belirlenir.

Ancak, 4. kademe ( Baş Antrenör) ve 5. Kademe (Teknik Direktör) Antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Eğitim Kurulunca bilgisi ve tecrübesi onaylanan en az 3. Kademe Antrenör belgesine sahip antrenörlere de eğitim programında görev verilebilir.

Madde 12: Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Türkiye Tenis Federasyonu, Antrenör eğitim programında yabancı spor uzmanı, antrenör veya tenis branşında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Madde 13: Gelişim Semineri Düzenleme

Federasyon Eğitim Kurulu her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten antrenör gelişim seminerleri düzenler. Antrenörlerin bulundukları kademe içerisinde seviyesini yükseltebilmeleri için her yıl en az bir seminerlere katılma zorunluluğu vardır.

Madde 14: Antrenörlük Belgesi, Lisans ve Vize İşlemleri

TenisAntrenörlerinin federe kulüp veya özel tesislerde çalıştıklarını tespit etmek amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından lisans ve belge verilir, vize uygulaması yapılır. Bu uygulamanın işleyişi aşağıdaki gibidir:

1-Belge verilmesi;
Her kademede açılanAntrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Eğitim Kurulu Başkanının imzasını taşıyan Antrenör belgesi verilir. Seminerlere katılanlara da Eğitim Kurulu Başkanı ve Seminer sorumlusunun imzasını taşıyan katılım belgesi verilir.

2-Lisans verilmesi;
Antrenör eğitim kurslarında başarı ile bitirenlere, Eğitim kuruluna başvurmaları durumunda, federasyonca Antrenör lisansı verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller federasyon tarafından belirlenir.

3-Lisans alma zorunluluğu;
Bütün kategorilerdeki Antrenörler lisanslarını almak ve her yıl lisanslarını vize ettirmek zorundadırlar. Lisans ve vize işlemlerini yaptırmayanlar hiçbir koşulda Antrenörlük yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.

4-Lisans vize işlemi;
i.Antrenörler çalışacakları her yılın başında federasyon tarafından vize bedelini ödeyerek, lisanslarını vize ettirmek zorundadır.
ii.2:Çalıştığı dönem içerisinde vizelerini yaptırmayan Antrenörlerin açılacak Antrenör kurslarına ya da seminerlere kabulü yapılmaz.
iii.Her Antrenör kademesine farklı renkte 1. Kademe (yardımcı Antrenöre turuncu) 2. Kademe (Antrenöre sarı), 3. Kademe (Kıdemli Antrenöre mavi), 4. Kademe (Baş Antrenöre yeşil), 5. Kademe (Teknik Direktöre kırmızı) Vize cüzdanı verilir. İçinde Antrenörlerin kişisel bilgileri, mezun olduğu kurs, kategorisi Spor Kulüplerinde ve Özel tesislerde çalışma vizesi yapacak bölüm ile seminere katılım vizelerinin yapılabileceği bölüm vize cüzdanlarına işlenir.
iv.Yabancı uyruklular ve vize dönemi dışında göreve başlayacak olanlar göreve başlamadan önce vize işlemini yaptırmak zorundadırlar.

Madde 15: Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin talimatı ve amatör sporlarla ilgili yayımlanan her türlü Ceza Talimatlarına göre üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Federasyon Yönetim Kurulunun onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’nin 6. maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır.
Federasyonların lisans vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içerisinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Federasyon Eğitim Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulu onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

Madde 16: Antrenörün Pasif Hale Geçmesi

Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan Antrenörler en az üç yıl süre ile herhangi bir kulüpte çalışmaz ve/ veya lisanslarını vize ettirmezse “Pasif Antrenör” statüsüne geçerler. Bu durumdaki antrenörlerin tekrar “Aktif Antrenör” durumuna geçebilmeleri için lisanslarını vize ettirmeleri ve tekrar çalışmaya başlamaları gerekmektedir.

Madde 17: Sınav ve Değerlendirme

Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;
i.a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
ii.b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için teknik/taktik ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 70 puan alınması zorunludur.
iii.c)Temel ve teknik/taktik eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

Madde 18: Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı
Antrenör eğitim kurslarının yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Federasyon Eğitim Kuruluna yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır.

Madde 19: Devam Zorunluluğu
Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Madde 20: Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle aşağıda belirtilen bentlerden, talep ettikleri spor dalında Antrenör belgesi alabilmesi için;

1.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezun olup, herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak Tenis dalında seçmeli eğitim alanlara durumlarını belgelemeleri ve Federasyon Eğitim Kurulu tarafından yapılacak I. Kademe Antrenör Teknik/Taktik değerlendirme sınavında başarılı olmak kaydı ile I.Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi,

2.Spor ve Rekreasyon Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü mezunu olup, Tenis ihtisas eğitimi alanlara, durumlarını belgelemeleri kaydıyla I. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi ya da Federasyon Eğitim Kurulu tarafından yapılacak II. Kademe Antrenör Teknik/Taktik değerlendirme sınavında başarılı olmak kaydı ile II. Kademe (Antrenör) belgesi,

3.Antrenörlük ya da Spor Bilimleri ve Antrenörlük Bölümü mezunlarına, aldıkları Tenis ihtisas eğitimiyle ilgili olarak durumlarını belgelemeleri kaydı ile II. Kademe Antrenör belgesi ya da Federasyon Eğitim Kurulu tarafından yapılacak III. Kademe Antrenör Teknik/Taktik değerlendirme sınavında başarılı olmak kaydı ile III.Kademe (Kıdemli Antrenör) belgesi verilir.

Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların, öğrenim denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Federasyon Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik kararının Federasyon Yönetim Kurulunca onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan Antrenör seviyesiyle ilgili Teknik/Taktik değerlendirme sınavı yapılır ve ITN testi uygulanır. İlgililerin değerlendirme sınavında başarılı olması ve ilgili antrenörlük kademesinin ITN seviyesine sahip olması kaydıyla kişiye ilgili kademenin Antrenörlük belgesi verilir.

Madde 21: Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup Ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde, yurt dışından alınan belgelerin bu Talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Federasyon Eğitim Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile, durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

Madde 22: Derslerden muafiyet

Antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
i.Bu Talimatın 19. maddesi kapsamına alınan Tenis antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
ii.Herhangi bir spor dalında kademeler itibarı ile antrenör kursunu başarı ile bitirmiş antrenörler 4 yıl içerisinde Tenis antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
iii.Herhangi bir spor dalında üst kademede antrenör kursunu bitiren adaylar 5 yıl içinde daha alt kademe Tenis antrenör kursuna katılmaları halinde temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
iv.I. Kademe (yardımcı antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Madde 23 : Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

İlgili spor dalında Tenis Federasyonunca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Madde 24 : Uluslararası Antrenör Semineri

Eğitim kurulu teklifi, Federasyonun onayı ile uluslar arası antrenör seminerleri düzenlenebilir. Bu konudaki eğitim kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararı geçerlidir.

Madde 25 : İdari ve Mali Faaliyetler

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Antrenör Kursları ve seminerleri ücretlidir. Kursların, seminerlerin ücreti, her kurs ve seminer döneminden önce Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu’nca saptanarak, ödeme süresi ve miktarı kursiyerlere duyurulur.

Madde 26 : Referans ve Vize Ücreti

Türkiye Tenis Federasyonu, Spor Kulüpleri ve Özel tesislerde görev yapacak olan tüm antrenör kademelerindeki Antrenörlerden vize ücreti alır. Bu vize ücretleri Federasyonun ilgili hesabına yatırılmadan, lisans işlemi yapılmaz. Bu vize ücretlerinden, Tenis Antrenörleri Derneğinden referans getirilmesi halinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek oranda indirim yapılır. Geri kalan ücret Federasyonun ilgili hesabına yatırılması kaydıyla lisans işlemi tamamlanır. Vize ücretleri, Tenis Federasyonu tarafından, referans getirilmesi ve getirilmemesine göre her yıl aşağıdaki kategorilere uygun biçimde belirlenerek, ilan edilir.

I. KADEME, (YARDIMCI ANTRENÖR)
II. KADEME, (ANTRENÖR)
III. KADEME, (KIDEMLİ ANTRENÖR)
IV. KADEME, (BAŞ ANTRENÖR)
V. KADEME, (TEKNİK DİREKTÖR)

• Yabancı uyruklu Tenis Antrenörleri için vize referans ücreti kategorilerindeki rakamların iki katıdır.

BÖLÜM III
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 27: Hüküm Bulunmayan Haller
Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta bulunmayan hallerde; sorunların çözümü eğitim kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile sağlanır.

Geçici Madde 1: Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, Federasyon Eğitim Kurulunun görüşü ve yine Federasyon Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Federasyon Yönetim Kurulu’nca onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir.
Yürürlük

Madde 28: Bu Talimat Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Sponsorlu Bağlantılar

Madde 29: Bu Talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu yürütür.
Madde 30: Bu talimat 30(otuz)madde, 17 (onyedi) sayfadan oluşmaktadır.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top